12.10.12

බ්‍රාහ්මණ වග්ගො 41

පුබ්බේ නිවාසං යො වෙදි
සග්ගාපායං ච පස්සති
අථො ජාතික්ඛයං පත්තො
අභිඤ්ඤාවොසිතො මුනි
සබ්බවොසිත වොසානං
තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණං

යමෙක් පෙර විසූ පිළිවෙල දනී ද, දෙව්ලොව හා අපායත් දකී ද, රහත් බවටත් පැමිණියේ ද, දත යුතු දේ මනාව දැන නිම කළේ ද, මුනි බවට පත්වී ද, බඹසර වැස නිම කළේ ද ඔහු බ්‍රාහ්මණයෙකැ'යි මම කියමි..

- - - - - - - - - බ්‍රාහ්මණ වර්ගය නිමි - - - - - - - - -


      රත්නාත්ථි සූධනී නම් වූ ධර්ම පද භාවය නිම