7.10.12

බ්‍රාහ්මණ වග්ගො 35

හිත්වා මානුසකං යොගං
දිබ්බං යොගං උපච්චගා
සබ්බයොගවිසංයුත්තං
තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණං

යමෙක් මිනිස් ආයුෂය හා මිනිස් පස් කම් සැපය හැර දමා, දිව්‍ය ආයුෂය හා දිව්‍ය කාම සම්පතත් ඉක්මවී ද, සියලු බැමිවලින් මිදුණු ඔහු බ්‍රාහ්මණයෙකැ'යි මම කියමි..