7.10.12

බ්‍රාහ්මණ වග්ගො 32

යො ඉමං පලිපථං දුග්ගං
සංසාරං මොහමච්චගා
තිණ්ණො පාරගතො ඣායී
අනෙජො අකථංකථි
අනුපාදාය නිබ්බුතො
තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණං

යමෙක් මේ කෙලෙස්වලින් පිරුණු දුර්ගයත්, සසර හා මෝහයත් පසුකළේ ද, පීනා පරතෙරට ගියා වූ භාවනා ඇලුණු, ස්ථිර වූ, නිසැක වූ, කිසිම ගැනීමක් බැඳීමක් නැතිව නිවුණා වූ, ඔහු බ්‍රාහ්මණයෙකැ'යි මම කියමි..