29.9.12

බ්‍රාහ්මණ වග්ගො 30

යොධ පුඤ්ඤං ච පාපං ච
උභො සංගං උපච්චගා
අසොකං විරජං සුද්ධං
තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණං

යමෙක් පින් පව් හා රාගාදී සංගත් ඉක්මවී ද, ශෝක නැති, රජස් නැති, පිරිසිදු වූ ඔහු බ්‍රාහ්මණයෙකැ'යි මම කියමි..