26.9.12

බ්‍රාහ්මණ වග්ගො 28

ආසා යස්ස න විජ්ජන්ති
අස්මිං ලොකෙ පරම්හි ච
නිරාසයං විසංයුත්තං
තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණං

යමෙකුට මෙලොව පරලොව දෙකෙහි ම කිසිත් ආශාවක් නැද්ද, ආශා නැති කෙලෙස් බැඳුම් නැති ඔහු බ්‍රාහ්මණයෙකැ'යි මම කියමි..