18.9.12

බ්‍රාහ්මණ වග්ගො 27

යොධ දීඝං ච රස්සං වා
අණු ථූලං සුභාසුභං
ලොකෙ අදින්නං නාදියති
තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණං

යමෙක් මේ ලෝකයෙහි දික් වූ හෝ කොට වූ හෝ, කුඩා වූ හෝ ලොකු වූ හෝ, හොඳ වූ හෝ නොහොඳ වූ හෝ, අනුන්ට අයිති වස්තුවක් සොර සිතින් නොගනී ද, ඔහු බ්‍රාහ්මණයෙකැ'යි මම කියමි..