11.9.12

බ්‍රාහ්මණ වග්ගො 25

යස්ස රාගො ච දොසො ච
මානො මක්ඛෙ ච පාතිතො
සාසපොරිව ආරග්ගා
තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණං

යමකු විසින් රාගයත්, ද්වේෂයත්, මානයත්, ගුණමකු බවත්, ඉඳිකටු අගින් වැටෙන අබ ඇටයක් මෙන් හෙළන ලද ද ඔහු බ්‍රාහ්මණයෙකැ'යි මම කියමි..