11.8.12

බ්‍රාහ්මණ වග්ගො 16

ඡෙත්වා නධිං වරත්තං ච
සන්දාමං සහනුක්කමං
උක්ඛිත්තපලිඝං බුද්ධං
තමහං බ්‍රෑමි බ්‍රාහ්මණං

යමෙක් ක්‍රෝධ නැමැති රැහැන කඩා, තණ්හාව නැමැති වරපට ගලවා, මිථ්‍යාදෘෂ්ටිය නමැති අනුශය සහිත මහ දම්වැල පුපුරවා, අවිද්‍යාව නමැති අගුල උපුටා දමා සිටී ද, ධර්‍මාවබෝධයෙන් යුත් ඒ පුද්ගලයා බ්‍රාහ්මණයෙකැ'යි මම කියමි..