16.7.12

බ්‍රාහ්මණ වග්ගො 8

න බ්‍රාහ්මණස්සෙතදකිංචි සෙය්‍යො
යදා නිසෙධො මනසො පියෙහි
යතො යතො හිංසමනො නිවත්තති
තතො තතො සම්මතිමෙව දුක්ඛං

පහර දෙන්නකුට පහර නොදීම වැනි ගුණයක් බ්‍රාහ්මණයෙකුට සුළු දෙයක් නොවේ. එය ඉතා උසස් ම ගුණයකි. කුමන ක්‍රමයකින් හෝ හිංසා සහගත සිත එයින් වළකී නම් ඒ හැම ක්‍රමයෙන් ම දුක සංසිඳේ..