13.7.12

බ්‍රාහ්මණ වග්ගො 6

බාහිතපාපොති බ්‍රාහ්මණො
සමචරියා සමණෝති වුච්චති
පබ්බාජයත්තනො මලං
තස්මා පබ්බජිතොති වුච්චති

පව් බහා තැබුවකු බ්‍රාහ්මණයෙකැයි ද ( විෂම හැසීරීම් නැතිව ) සම හැසිරීම් ඇතිව වසන්නා ශ්‍රමණයෙකැ'යි ද කියනු ලැබේ. යමකුට ඔහුගේ කෙලෙස් මල දුරලීම නිසා පැවිද්දෙකැයි ද කියනු ලැබේ..