9.7.12

බ්‍රාහ්මණ වග්ගො 5

දිවා තපති ආදිච්චො
රත්තිං ආභාති චන්දිමා
සන්නද්ධො ඛත්තියො තමති
ඣායී තපති බ්‍රාහ්මණො
අථ සබ්බමහොරත්තිං
බුද්ධො තපති තේජසා

දහවල් හිරු දිළිසෙයි. රෑ හඳ බබළයි. ක්ෂත්‍රියා හෙවත් රජු ආභරණ පැළදි කල බබළයි. බ්‍රාහ්මණයා භාවනා කරන කල බබළයි. ඒ එසේ නමුත් බුදුන් වහන්සේ රෑ දාවල් දෙක් හිම තේජසින් බබළයි..