24.6.12

භික්ඛු වග්ගො 23

යො භවෙ දහරො භික්ඛු
යුංජති බුද්ධ සාසනේ
සො ඉමං ලොකං පභාසෙති
අබ්භාමුත්තොව චන්දිමා

යම් භික්ෂුවක් ළදරු වූවත් බුදු සස්නෙහි මනාව යෙදේ ද ඔහු වළාකුළින් නික්මුණු පුන් සඳ මෙන් මේ ලොව බබුළුවයි..

- - - - - - - - - භික්ඛු වර්ගය නිමි - - - - - - - - -