18.6.12

භික්ඛු වග්ගො 15

යතො යතො සම්මසති
ඛන්ධානං උදයබ්බයං
ලභතී පීතිපාමොජ්ජං
අමතං තං විජානතං

යමෙක් යම් විටෙක ස්කන්ධයන්ගේ හටගැන්ම හා විනාශයත් ගැන නුවණින් මෙනෙහි කරයි ද, ඒ හැම විට ම ඔහුට ප්‍රීති ප්‍රමෝදයක් ඇති වේ. කරුණු වැටහෙන්නට එය ම අමෘතයකි..