13.6.12

භික්ඛු වග්ගො 13

නත්ථි ඣානං අපඤ්ඤස්ස
පඤ්ඤානත්ථි අජ්ඣායතො
යම්හි ඣානං ච පඤ්ඤා ච
ස වෙ නිබ්බානසන්තිකෙ

අනුවණයාට ධ්‍යානයක් නැත. ධ්‍යානයක් නැත්තාට නුවණ නැත. යමකු තුළ ධ්‍යානයත් නුවණත් ඇද්ද හේ ඒකාන්තයෙන් ම නිවන ළඟ ය..