31.5.12

භික්ඛු වග්ගො 8

සබ්බසො නාමරූපස්මිං
යස්ස නත්ථි මමායිතං
අසතා ච න සොචති
ස වෙ භික්ඛුති වුච්චතී

යම් භික්ෂුවකට නාම රූප දෙක් හි මම ය. මාගේ ය, යන හැඟීමක් මුළුමනින් ම නැද්ද, නාම රූප නැති වූ කල් හි ශෝක කිරිමකුත් නැද්ද, හේ ඒකාන්තයෙන් ම නියම භික්ෂුවකැ යි කියනු ලැබේ..