22.5.12

භික්ඛු වග්ගො 5

ධම්මාරාමො ධම්මරතො
ධම්මං අනුවිචින්තයං
ධම්මං අනුස්සරං භික්ඛු
සද්ධම්මා න පරිහායති

ධර්මය වාස භවනය කොට ඇති, ධර්මයෙහි ඇලුණු, ධර්මය ම නැවත නැවත මෙනෙහි කරන, ධර්මය ම සිහිකරන භික්ෂුව සද්ධර්මයෙන් නො පිරිහේ..