16.5.12

භික්ඛු වග්ගො 3

හත්ථසඤ්ඤතො පාදසඤ්ඤතො
වාචාය සවඤ්ඤතුත්තමො
අජ්ඣත්තරතො සමාහිතො
එකො සන්තුසිතො තමාහු භික්ඛුං

අතේ තැන්පත්කම ඇති, පයේ තැන්පත්කම ඇති, හැම අතින් ම තැන්පත්කම ඇති, කර්මස්ථාන භාවනාවෙහි ඇලුණු, සමාධියෙහි පිහිටි, තනිව වසමින් තමා ලත් මඟ පලෙන් සතුටුවන යමෙක් වේ ද, ඔහුට භික්ෂුවය'යි කියත්..