6.5.12

තණ්හා වග්ගො 25

තිණ දොසානි ඛෙත්තානී
මොහ දොසා අයං පජා
තස්මා හි වීතමොහෙසු
දින්නං හොති මහප්ඵලං

කෙත් කුඩු මැටි දොසින් යුක්තය. මේ ප්‍රජාව මෝහ දෝෂයෙන් යුක්ත ය. ඒ නිසා මෝහය පහ කළ වුන්ට දුන් දේ මහත් ඵලදායක වේ..