6.5.12

තණ්හා වග්ගො 22

හනන්ති භොගා දුම්මේධං
නො චෙ පාරගවෙසිනො
භොගතණ්හාය දුම්මෙධො
හන්ති අඤ්ඤා ව අත්තනං

භෝගයෝ ( උපභෝග, පරිභෝග සම්පත් ) අනුවණයා නසත්. එහෙත් නිවන් සොයන්නහුට ඒවායින් අනතුරක් නැත. මෝඩයා වස්තු ආශාව නිසා, අනුන් ලවා නසා ගන්නාක් මෙන් තමා නසා ගනී..