6.5.12

තණ්හා වග්ගො 21

සබ්බදානං ධම්මදානං ජිනාති
සබ්බං රසං ධම්මරසො ජිනාති
සබ්බං රතිං ධම්මරතී ජිනාති
තණ්හක්ඛයො සබ්බදුක්ඛං ජිනාති

ධර්ම දානය සියලු දන් දිනයි. ධර්ම රසය සියලු රස දිනයි. ධර්ම රතිය සියලු රතීන් දිනයි. රහත් ඵලය සියලු දුක් දිනයි..