13.5.12

භික්ඛු වග්ගො 2

කායෙන සංවරො සාධු
සාධු වාචාය සංවරො
මනසා සංවරො සාධු
සාධු සබ්බත්ථ සංවරො
සබ්බත්ථ සංවරො භික්ඛු
සබ්බදුක්ඛා පමුච්චති

කයින් සංවර වීම යහපත් ය. වචනයෙන් සංවර වීම යහපත් ය. සිතින් සංවර වීම යහපත් ය. හැම තන්හි ම සංවර වූ භික්ෂුව සියලු දුකින් මිදේ..