3.5.12

තණ්හා වග්ගො 18

නිට්ඨංගතො අසන්තාසී
වීතතණ්හො අනංගණො
අච්ඡින්දි භවසල්ලානි
අන්තිමොයං සමුස්සයො

යමෙක් ජීවිතයාගේ නිමාවට හෙවත් රහත් බවට පැමිණියේ ද, තැති නො ගන්නේ ද, ආශාව දුරු කළේ ද, රාගාදි අංගන රහිත ද, කෙලෙස් උල් උදුරා දැමී ද, මේ එබන්දාගේ අන්තිම ආත්ම භාවයයි..