11.4.12

තණ්හා වග්ගො 6

යස්ස ඡත්තිංසති සොතා
මනාපස්සවණා භූසා
වාහා වහන්ති දුද්දිට්ඨං
සංකප්පා රාගනිස්සිතා

දිය පහරවල් සතිසකින් යුක්ත වූ තෘෂ්ණා නදිය යමෙකුගේ අරමුණුවල වේගයෙන් ගලා බසී ද, ඒ නදියට අයත් රාග නිශ්‍රිත වූ විතර්ක නමැති ජල පහරවල් විපරිත බුද්ධිය ඇති ඒ පුද්ගලයා අපායට ගෙන යයි..