11.4.12

තණ්හා වග්ගො 5

යථාපි මූලෙ අනුපද්දවෙ දළ්හෙ
ඡින්නොපි රුක්ඛො පුනරෙව රූහති
එවම්පි තණ්හානුසයෙ අනූහතෙ
නිබ්බන්තති දුක්ඛමිදං පුනප්පුනං

මුලට අනතුරක් නැතිව එය දැඩිව ශක්තිමත්ව පවතින කල මුදුනෙන් කැපූ ගස නැවත වැඩෙන්නේ යම් සේ ද එසේ ම තණ්හා අනුශය මුලින් ම නො නැසූ කල මේ දුක නැවත නැවතත් හට ගනී..