10.4.12

තණ්හා වග්ගො 4

තං වො වදාමි භද්දං වො
යාවන්තෙත්ථ සමාගතා
තණ්හාය මූලං ඛණථ
උසීරත්ථොව ඛීරණං
මා වො නළංව සොතොව
මාරො භිංජි පුනප්පුනං

මෙහි රැස් වූ යම් පමණ දෙනා ඇද්ද, ඒ හැමට ම යහපත පතමින් මම අවවාදයක් කරමි. සුවඳ හොව වලින් ප්‍රයෝජන ඇති එකකු බොරු තණ උදුරන්නා සේ තෘෂ්ණාවේ මුල වූ අවිද්‍යාව උදුරා දමව්, දිය පහර බට පඳුරක් පෙලන්නාක් මෙන් මාරයා නැවත නැවත ඔබ නො පෙළවා.!