8.4.12

තණ්හා වග්ගො 3

යො චෙතං සහතී ජම්මං
තණ්හං ලොකෙ දුරච්චයං
සොකා තම්හා පපතන්ති
උදබින්දූව පොක්ඛරා

යමෙක් ලෝකයෙහි දුකසේ ඉක්ම විය යුතු, ළාමක වූ මේ තෘෂ්ණාව මැඬලයි ද නෙළුම් පතකින් ගිලිහෙන දිය බින්දු මෙන්, ඔහු වෙතින් ශෝකයෝ ගිලිහෙත්..