30.4.12

තණ්හා වග්ගො 16

විතක්කපමථිතස්ස ජන්තුනො
තිබ්බරාගස්ස සුභානුපස්සිනො
හිය්‍යො තණ්හා පවඩ්ඪති
ඵස ඛො දළ්හං කරොති බන්ධනං

විතර්කවලින් මඬනා ලද සිත් ඇති, දැඩි රාගය ඇති, අරමුණු ශුභ වශයෙන් ගන්නා වූ පුද්ගලයාගේ ආශාව බොහෝ සෙයින් වැඩේ. හේ තමාගේ භව බන්ධනය දැඩි කරයි..