26.4.12

තණ්හා වග්ගො 15

මුචං පුරෙ මුංච පච්ඡතො
මජ්ඣෙ මුංච භවස්ස පාරගු
සබ්බත්ථ විමුත්තමානසො
න පූන ජාහි ජරං උපෙහි සි

පෙර පැවතියා වූත්, ඉදිරියට පවත්නා වූත්, දැනට පවතින්නා වූත්, පඤ්චස්ඛන්දය ගැන ඇති ආශාව දුරලව, භවයෙන් එතරට ගිය ඔබ සැම තන්හි ම මිදුන සිත් ඇත්තෝ නැවත ජාති ජරාවලට පත් නොවෙති..