22.4.12

තණ්හා වග්ගො 13

එතං දළ්හං බන්ධනමාහු ධීරා
ඔහාරිනං සිථිලං දුප්පමුංචං
එතම්පි ඡෙත්වාන පරිබ්බජන්ති
අනපෙක්ඛිනො කාමසුඛං පහාය

එය දැඩි බැම්මකැයි පණ්ඩිතයෝ කියත්. කම් සැපෙහි බලාපොරොත්තු නැත්තෝ සත්ත්වයා පහතට ඇද ලන්නා වූ, ලිහිල් වූ, මිදිය නොහැකි වූ ඒ බැම්ම ද කපා දමා කම් සැප ද හැර මහණ වෙත්..