20.4.12

තණ්හා වග්ගො 10

තසිණාය පුරක්ඛතා පජා
පරිසප්පන්ති සසොව බංධිතො
තස්මා තසිණං විනොදයෙ
භික්ඛු ආකංඛි විරාගමත්තනො

තෘෂ්ණාවෙන් වට වූ සත්වයෝ මල පුඩුවෙන් බැඳුණු සාවකු මෙන් බියෙන් ගැහෙත්.එබැවින් තමහට නිවන් කැමති භික්ෂුව විසින් තණ්හාව දුරු කළ යුතුය..