1.3.12

නිරය වග්ගො 9

අකතං දුක්කතං සෙය්‍යො
පච්ඡා තපති දුක්කතං
කතං ච සුකතං සෙය්‍යො
යං කත්වා නානුතප්පති

අකුසල් නො කළ යුතුය. අකුසලය කිරීමෙන් පසුතැවෙන්නට වන නිසා එය නො කිරීම හොඳ ය. යමක් කිරීමෙන් පසුතැවිල්ලක් ඇති නොවේ නම් එසේ වූ කුසලයම කිරීම උතුම් ය..