19.3.12

නාග වග්ගො 7

ඉදං පුරෙ චිත්තමචාරී චාරිකං
යෙනිච්ඡකං යත්ථ කාමං යථාසුඛං
තදජ්ජහං නිග්ගහෙස්සාමි යොනිසො
හත්ථිප්පභින්නං විය අංකුසග්ගහො

පෙර අත් බැව්හි මෙම සිත කැමති පරිදි රිසි රිසි තැන අයුරු සය වූ පරිදි සැරි සැරීය. අද මම ඇත්ගොව්වකු මඳ බිඳුනු ඇතකු මෙල්ල කරන්නා සේ යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් ඒ සිත දමනය කරන්නෙමි. පාලනය කරන්නෙමි..