18.3.12

නාග වග්ගො 6

මිද්ධී යදා හොති මහග්ඝසො ච
නිද්දායිතා සම්පරිවත්තසායි
මහාවරාහො ව නිවාප පුට්ඨො
පුනප්පුනං ගබ්භමුපෙති මන්දො

යම් අවස්ථාවක පුරුෂ තෙම ථිනමිද්ධයෝ වැඩුණේ ද, බොහෝ කොට ආහාර ගන්නේ ද ඒ අනුවණය සූකර අහරින් පෝෂිත වූ මහ සූකරයකු මෙන් නිදන්නේ පෙරැළි පෙරැළි හෝනේ යළි යළිත් හබට වදී හෙවත් නැවත නැවත මව් ගබට පැමිණෙයි. භවයෙහි උපත ලබයි. සසරින් එතර නො වෙයි..