9.3.12

නිරය වග්ගො 14

වජ්ජං ච වජ්ජතො ඤත්වා
අවජ්ජං ච අවජ්ජතො
සම්මාදිට්ඨි සමාදානා
සත්තා ගච්ඡන්ති සුග්ගතිං

ඇතැම් සත්ත්වයෝ වරද වරද වශයෙනුත් දකිමින් සම්‍යක් දෘෂ්ටි ගෙන (ඒ හේතුයෙන් නිවනට යති) සුගතියට යති..

- - - - - - - - - නිරය වර්ගය නිමි - - - - - - - - -