28.3.12

නාග වග්ගො 13

සුඛා මත්තෙය්‍යතා ලොකෙ
අථො පෙත්තෙය්‍යතා සුඛා
සුඛා සාමඤ්ඤතා ලොකෙ
අථො බ්‍රහ්මඤ්ඤතා සුඛා

ලෝකයෙහි මවට උපස්ථාන කිරීම ද සැපයකි. භික්ෂූන්ට සත්කාර කිරීම ද සැපයකි. බුද්ධාදී උතුමන්ට සත්කාර කිරීම ද සැපයකි..