27.3.12

නාග වග්ගො 12

අත්ථම්හි ජාතම්හි සුඛා සහායා
තුට්ඨි සුඛා යා ඉතරීතරෙන
පුඤ්ඤං සුඛං ජීවිතසංඛයම්භි
සබ්බස්සදුක්ඛස්ස සුඛං පහාණං

වැඩක් ඇති කල යහළුවෝ සැප ය. හෙවත් හොඳ ය. තමා වෙත ඇති දෙයකින් සතුටු විමත් සැපයකි. මරණ අවස්ථාවෙහි පින ද සැපයකි. මේ සියල්ලට ම වඩා සියලු සසර දුක් නැතිකර ගැනීම සැපයකි..