8.2.12

පකිණ්ණ වග්ගො 9

සුප්පබුද්ධං පබුජ්ඣන්ති
සදා ගොතමසාවකා
යෙසං දිවා ච රත්තො ච
නිච්චං සංඝගතා සති

යම් කෙනෙකුට දිවා රෑ දෙකේහි නිතර (ආර්ය) සංඝ ගුණය අරමුණු කොට උපන් සිහිය ඇද්ද, ඒ බුද්ධ ශ්‍රාවකයෝ හැමදා සුවසේ නිදා මනාව පුබුදිත්..