7.2.12

පකිණ්ණ වග්ගො 7

සුප්පබුද්ධං පබුජ්ඣන්ති
සදා ගොතමසාවකා
යෙසං දිවා ච රත්තො ච
නිච්චං බුද්ධගතා සති

යම් කෙනෙකුට දිවා රෑ දෙකෙහි නිතර බුදු ගුණ අරමුණු කොට උපන් සිහිය ඇද්ද, ඒ බුද්ධ ශ්‍රාවකයෝ හැමදා සුවසේ නිදා මනාව පුබුදිත්..