4.2.12

පකිණ්ණ වග්ගො 4

යෙසං ච සුසමාරද්ධා
නිච්චං කායගතා සති
අකිච්චං තෙ න සෙවන්ති
කිච්චෙ සාතච්චකාරිනො
සතානං සම්පජානානං
දත්තං ගච්ඡන්ති ආසවා

යමෙකු විසින් නිතර කායගතාසති භාවනාව වඩන ලද ද ඔවුහූ නොකළ යුක්ත නො කරත්. කළ යුත්තෙහි නිතර යෙදෙති. මනා සිහියෙන් හා නුවණින් ද, යුත් එබඳු පුද්ගලයින්ගේ ආශ්‍රවයෝ නැති වෙත්, හෙවත් විනාශයට යෙත්..