20.2.12

නිරය වග්ගො 3

සෙය්‍යො අයොගුළො භුත්තො
තත්තො අග්ගිසිඛූපමො
යඤ් චෙ භුංජෙය්‍ය දුස්සීලො
රට්ඨපිණ්ඩං අසඤ්ඤතො

තැන්පත්කමක් නැති දුශ්ශීලයා රටවැසියා විසින් දෙන ආහාරය වලඳනවාට වඩා රත් වූ ගිනි සිලුවක් වැනි යකඩ ගුලියක් ගිලීම හොඳය..