19.2.12

නිරය වග්ගො 2

කාසාවකණ්ඨා බහවො
පාපධම්මා අසඤ්ඤති
පාපා පාපෙහි කම්මෙහි
නිරයං තෙ උපපජ්ජරෙ

බෙල්ලෙහි කහ කඩ ඔතාගත් පාප ස්වභාව ඇති, සංයම නැති පුද්ගලයෝ බොහෝය. ඒ පාපීහු සිය පාප ක්‍රියා නිසා අපායෙහි (නිරයෙහි) උපදිති...