15.2.12

පකිණ්ණ වග්ගො 15

දූරෙ සන්තො පකාසෙන්ති
හිමවන්තො ව පබ්බතො
අසන්තෙත්ථ න දිස්සන්ති
රත්තිඛිත්තා යථා සරා

සත්පුරුෂයෝ කොතරම් දුර සිටියත් හිමාලය පර්වතය මෙන් ප්‍රකටව පෙනෙත්. අසත් පුරුෂයෝ ලඟ සිටියත් රාත්‍රියෙහි විදින ලද ඊතල මෙන් නොපෙනෙත්.