19.1.12

මග්ග වග්ගො 5

සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චාති
යදා පඤ්ඤාය පස්සති
අථ නිබ්බින්දතී දුක්ඛෙ
එස මග්ගො විසුද්ධියා

යමෙක් යම් විටෙක සියලු සංස්කාර වෙනස් වෙතැයි නුවණින් දැනගනී ද එවිට දුක ගැන කලකිරේ. එය ම පිරිසිදු වීම ය. නිවන් ලැබීමට මඟ ය..