31.1.12

පකිණ්ණ වග්ගො 1

මත්තා සුඛපරිච්චාගා
පස්සෙ චෙ විපුලං සුඛං
චජෙ මත්තා සුඛං ධීරො
සම්පස්සං විපුලං සුඛං

මඳ සැපයක් හැර දැමීමෙන් මහත් සැපයක් ලැබෙන බව පෙනේ නම් බුද්ධිමතා ඒ විපුල සැපත බලාපොරොත්තුවෙන් සුළු සැපය අත්හරී. (හෙවත් අත් හල යුතුය )