31.1.12

මග්ග වග්ගො 16

න සන්ති පුත්තා තාණාය
න පිතා න පි බන්ධවා
අන්තකෙනාධිපන්නස්ස
නත්ථි ඤාතිසු තාණතා

මරුවාගෙන් පහර ලද්දහුගේ රැකවරණය පිණිස එන දරුවන් නැත. මවු පියෝත් නැත. නෑයන්ට ඔහු මරණයෙන් රැකගත නො හැකිය..