28.1.12

මග්ග වග්ගො 15

තං පුත්තපසුසම්මත්තං
ඛ්‍යාසත්තමනසං නරං
සුක්තං ගාමං මහොඝොව
මච්චු ආදාය ගච්ඡති

මහ වතුරක් නිදිගත් ගමක් ගසාගෙන යන්නක් මෙන් මරුවා, දූ දරුවන් හා ගව මහීෂාදීන් ද නිසා මත් වූ ගිජු සිත් ඇති මිනිසා ගෙන යයි..