27.1.12

මග්ග වග්ගො 13

උච්ඡින්ද සිනෙහමත්තනො
කුමුදං සාරදිකං ව පාණිනා
සන්තිමග්ගමෙව බ්‍රෑහය
නිබ්බාණං සුගතෙන දෙසිතං

සරත් කාලයෙහි හටගත් මලක් අතින් කඩා දමන්නාක් මෙන් තමා ගැන ඇති ආශාව සිඳ දමව. නිවනට මඟ වූ ආර්ය ආෂ්ටාංගික මාර්ගය ම සිත්හි වඩව. නිවන බුදුන් විසින් දෙසන ලදී..