26.1.12

මග්ග වග්ගො 11

වනං ඡින්දථ මා රුක්ඛං
වනතො ජායතී භයං
ඡෙත්වා වනං ච වනථං ච
නිබ්බනා හොථ භික්ඛවො

ගස නොව කෙලෙස් වනය කපව්. කෙලෙස් වනයෙන් භය ඇති වේ. ලොකු කෙලෙස් නමැති වනයත්, කුඩා කෙලෙස් නමැති වනයත් කපා දමා කෙලෙස් නැත්තෝ විය යුතුය..