11.12.11

මල වග්ගො 4

සො කරොහි දිපමත්තනො
ඛිප්පං වායාම පණ්ඩිතො භව
නිද්ධන්තමලො අනංගණො
න පුන ජාතිජරං උපෙහිසි

ඔබ දැන් ආත්මයට එළියක් දිය යුතුය.හෙවත් කුසල් නමැති පිහිටක් කරගත යුතුය.වහ වහා වෑයම් කරව.තමාට උවමනා පිහිට සාදා ගැනීමට තරම් සමත් බව, රාගාදි කෙලෙස් මල දුරු කොට නිකෙලෙස් තැනැත්තෙක්ව නැවත ජාති ජරා දුකට නොපැමිණීමට උත්සාහ කරව..