3.12.11

පිය වග්ගො 4

පියතො ජායතී සොකො
පියතො ජායතී භයං
පියතො විප්පමුත්තස්ස
නත්ථි සොකො කුතො භයං ?

ප්‍රියයන් නිසා ශෝක හටගනී. ප්‍රියයන් නිසා බිය හටගනී. ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන් වූවහුට ශෝකයක් නැත. එසේ නම් බියක් කොයින්ද ?